EVOS_PNG.png
 

EVOS ESPORTS

EVOS eSports là một tổ chức được thành lập vào tháng 7 năm 2016 và có trụ sở tại Jakarta, Indonesia. Tầm nhìn cốt lõi của chúng tôi là xây dựng phong cảnh cho eSports trong nước và cải tiến cách thức tổ chức một tổ chức eSports.

Nhiệm vụ của chúng tôi để đạt được mục tiêu của chúng tôi là xây dựng danh tiếng về tính chuyên nghiệp trong tất cả các ngành chơi game cạnh tranh, và chúng tôi bắt đầu với DOTA 2.